Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí 2017

Výsledky volieb

     Dňa 08. apríla 2017 sa uskutočnili v našej obci nové voľby do orgánov samosprávy obcí. Občania volili 1 poslanca do obecného zastupiteľstva.


Do zoznamu voličov v jednom volebnom okrsku bolo zapísaných 172 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 34 voličov t.j. 19,77 %.

Za poslanca obecného zastupiteľstva obce Jabloňovce bola

s počtom hlasov 34 zvolená Magdaléna Hajdamárová, nezávislá kandidátka.

 

V Jabloňovciach, 10. 04. 2017                                              Zuzana Výbochová

                                                                                              zapisovateľka MVK

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 304/2016 Z. z. a rozhodnutím č. 349/2016 Z. z. vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 8. apríla 2017.

     Podľa § 219 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) volebné komisie zriadené pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 plnia funkcie podľa doterajších predpisov do vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

     Podľa § 219 ods. 3 volebného zákona, ak vznikne potreba konať voľby do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, vykonajú sa tieto voľby podľa doterajších predpisov.

     Teda v prípade, ak v prebiehajúcom volebnom období vznikne potreba konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí, vykonajú sa tieto podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa prílohy č. 1 rozhodnutia predsedu NRSR č. 304/2016 Z.z. sa v našej obci Jabloňovce bude voliť poslanec ( volebný obvod Levice, Nitriansky kraj).

Informácie pre voliča

  Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

    Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

     Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

      Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

     V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora).

     Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

     Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami  a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Ústavný súd Slovenskej republiky svojím uznesením sp. zn. PL. ÚS 4/95 z 27. januára 1995 konštatoval, že nezávislý kandidát môže kandidovať ako na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, tak aj na funkciu starostu obce na základe spoločnej petície. Skutočnosť, že podpisy sa zbierajú na podporu oboch kandidatúr, musí byť zrejmá zo záhlavia petície. Petícia na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta sa predkladá v jednom rovnopise.

 

Vzory kandidátnych listín

 Pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana“) a nezávislý kandidát.

     Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 12. februára 2017.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Jabloňovce je 40.

 

Doručenie kandidátnych listín

V súvislosti s novými voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú konať 8. apríla 2017 môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom kandidátne listiny pre voľbu poslanca obecného zastupiteľstva doručiť Zuzane Výbochovej v pracovné dni počas stránkových hodín na: Obecný úrad v Jabloňovciach, Jabloňovce 73, 935 06 Jabloňovce, tel. č. 036/63 48 121, najneskôr však 12. februára 2017 do 24.00 hod. Počas nestránkových hodín je potrebné kontaktovať zapisovateľku miestnej volebnej komisie na tel. č. 0944 633 351.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zverejnenie-poctu-obyvatelov Veľkosť: 405.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2021
vzor-kandidatnej-listiny-politickej-strany-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva Veľkosť: 105 kB Formát: rtf Dátum: 31.3.2021
vzor-kandidatnej-listiny-nezavisleho-kandidata-pre-volby-do-obecneho--zastupitelstva Veľkosť: 84.3 kB Formát: rtf Dátum: 31.3.2021
vyhlasenie-kandidatury-poslanci Veľkosť: 878.8 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2021