Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 16.05.2022
Autor: Obec Jabloňovce
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pre celé územie okresu Levice
od 16.05.2022 od 11:00 hod. do odvolania

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach (ďalej len „Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“) v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001
Z. z.“) a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR
č. 121/2002 Z. z.“)

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre celé územie okresu Levice
od 16.05.2022 od 11:00 hod. do odvolania

 

          Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené
riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v
prírode.


          Verejne prístupnými miestami v prírode, ktoré sú najviac ohrozené na vznik požiaru sú
najmä:
a) les a ochranné pásmo lesa (okolie lesa 50 m od hranice lesného pozemku),
b) súvislá rastlinná pokrývka vo voľnej prírode umožňujúca vznik a šírenie požiaru
(suché trávnaté plochy, porasty, strniská a pod.),
c) poľnohospodárske obrábané plochy, na ktorých sú pestované kultúry, ktoré sú v
stave možného vznietenia, najmä dozrievajúce obilniny a ich okolie do vzdialenosti
50 m,
d) lesoparky, parky, verejné záhrady, zoologické záhrady, rekreačné oblasti,

          Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné v zmysle § 4 písm. b)
zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru, zároveň majú zakázané v zmysle § 8 písm. c) citovaného
zákona spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v území, pre ktoré je vyhlásený čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
          Fyzické osoby sú povinné v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z.
dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru.


          Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa sú v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle § 6b ods. 1 písm. c.) zákona č. 314/2001 Z. z.
povinný zabezpečovať v lesoch, pre ktorých územie je vyhlásený čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť.
          V súlade s § 10 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. vlastník, správca alebo
obhospodarovateľ lesa vykonáva hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase a to formou
pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým požiarnym monitoringom, alebo iným
vhodným spôsobom.


          V súvislosti s ochranou prírodného prostredia odporúčame dodržiavať nasledovné
opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a zásady protipožiarnej bezpečnosti:
Odporúčané opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a odporúčané zásady protipožiarnej
bezpečnosti na verejne prístupných miestach v prírodnom prostredí, ktoré sú najviac
ohrozené vznikom požiaru a ktorých dodržiavanie je obzvlášť dôležité v čase vyhláseného
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú najmä:
a) nespaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,
b) nezakladať oheň mimo oficiálnych ohnísk zabezpečených proti rozšíreniu požiaru,
c) nefajčiť; v lesoparkoch, parkoch, verejných záhradách, zoologických záhradách,
rekreačných oblastiach nefajčiť mimo vyhradených fajčiarskych miest
s nehorľavými popolníkmi,
d) neodhadzovať na zem horiace, rozžeravené a tlejúce predmety (napr. nedopalky
cigariet),
e) nepoužívať pyrotechnické výrobky a ohňostroje,
f) nepoužívať iné zdroje zapálenia (napr. balóniky šťastia, lampióny, pochodne),
g) zabrániť dotyku horúcich častí motorových kosačiek, krovinorezov, vyžínačov,
motorových píl s ľahko horľavými materiálmi, napr. suchou trávou, slamou,
strniskom, listami, rozliatym palivom a pod.,
h) nezastavovať a neodstavovať motorové vozidlá na miestach, kde by sa spodná
horúca časť vozidla mohla dostať do styku s ľahko horľavými materiálmi, napr.
suchou trávou, slamou, strniskom, listami, rozliatym palivom a pod.,
i) nejazdiť motorovými vozidlami po poľných a lesných cestách na ktoré je umožnený
vstup (okrem motorových vozidiel, vlastníkov nehnuteľností umiestnených na
lesných pozemkoch, okrem motorových vozidiel, ktoré sú určené k pracovnej
a hospodárskej činnosti v lesoch a na poliach a pod.),
j) nespotrebovávať vodu z prírodných zdrojov vody pre hasenie požiarov pre iné účely,
k) dôsledne dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi pri činnostiach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (okrem vyššie uvedených činností,
ktorých vykonávanie v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
neodporúčame).


          V súvislosti s ochranou prírodného prostredia pripomíname aj všeobecné povinnosti na
úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sa netýkajú len času zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru:


          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje právnické osoby,
fyzické osoby-podnikateľov, aby dôsledne dodržiavali ich povinnosti na úseku ochrany pred
požiarmi v zmysle § 4, 5 a 8 zákona č. 314/2001 Z. z. a to najmä:
• dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov, stromov,
• dodržiavali zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo
dôjsť k vzniku požiaru,
• plnili opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
Za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi môže byť právnickej osobe
alebo fyzickej osobe-podnikateľovi v zmysle § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru uložená pokuta.

          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje fyzické osoby,
aby dôsledne dodržiavali ich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 14 zákona
č. 314/2001 Z. z. a to najmä:
• dodržiavali zákaz fajčenia alebo používania otvoreného plameňa na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
• dodržiavali zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu,
• dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
Za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi môže byť fyzickej osobe v
zmysle § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Okresným riaditeľstvom
Hasičského a záchranného zboru uložené pokarhanie alebo pokuta.

          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru zároveň upozorňuje, že:
• spaľovať biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad na voľnom
priestranstve alebo vo vykurovacích zariadeniach je pre právnické osoby ako aj
fyzické osoby po celý rok zakázané v zmysle osobitných predpisov - napr. zákon
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne
záväzných nariadení obcí a pod.
• zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich
ochrannom pásme mimo vyznačených miest je zakázané po celý rok v zmysle
osobitných predpisov - zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov.


          Odporúčania pre obce:
a) oznámiť vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru prostredníctvo
vhodných komunikačných prostriedkov (obecný rozhlas, úradná tabuľa obce,
webová stránka obce) a oboznámiť tak právnické osoby (f. o. p.) a fyzické osoby s
obsahom tohto dokumentu,
b) zabezpečiť vykonávanie kontroly dodržiavania stanovených opatrení v
katastrálnom území obce pre celé obdobie trvania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
a to prostredníctvom kontrolnej skupiny obce alebo prostredníctvom dobrovoľného
hasičského zboru obce, či protipožiarnej hliadky obce. V prípade ak je počas tejto
kontroly zistené porušenie nižšie uvedených povinností právnických osôb, fyzických
osôb podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi, túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť na tiesňovú linku „150“.


Aktuálne informácie o vyhlásenom čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru –
www.minv.sk/?hasici-zachranari alebo telefonicky na miestne príslušnom okresnom
riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

 

                                                    

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.