Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 06.04.2023
Autor: Obec Jabloňovce
Ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo HaZZ Levice

Vážení spoluobčania!

S príchodom jari, ide ruka v ruke, aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Už tradične
v jarnom období vznikajú v lesnom hospodárstve značné materiálne a ekologické škody,
ktoré sú spôsobené najmä neopatrným a nedbalým správaním ľudí.
Zásadný vplyv na počet lesných požiarov v jarných mesiacoch mali klimatické
podmienky.
V uplynulom roku bolo najviac lesných požiarov zaznamenaných z dôvodu
vypaľovania trávy a suchých porastov a zo spaľovania odpadu a odpadkov.


Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou
poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody, ktorý je spojený so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov.


V tejto súvislosti Vás, vážení občania, chceme upozorniť na základné povinnosti fyzických
osôb, teda každého občana, vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. Každá fyzická
osoba je povinná:
• dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany
pred požiarmi,
• dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru,
a fyzická osoba nesmie:
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu.


Fyzická osoba, teda každý občan, má okrem toho aj tieto povinnosti:
• oznámiť pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné
okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
• sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať miesto
spaľovania,

• ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých
neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité
objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
• zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné
náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na
privolanie hasičskej jednotky,
• vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu
celého spaľovania,
• po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní
a skontrolovať okolie.
Fyzickej osobe v prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“
upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť v blokovom konaní
pokutu do výšky 33 € a v priestupkovom konaní až do výšky 333 €.


Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a
postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare
v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké
vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie
veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných
porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.


Vážení občania aj týmto Vás žiadame o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú
zo zákona o ochrane pred požiarmi ako aj o to, aby ste venovali dostatočnú pozornosť Vašim
deťom a ich pobytu v prírode.


Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode!

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ Levice

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.