Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zákaz využívania lesov verejnosťou

SÚBOR
Dátum: 20.06.2024
Autor: Obec Jabloňovce
Zákaz využívania lesov verejnosťou

z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných

Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva (ďalej len „OU-LV-PLO2“), ako miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vecne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch) podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona o lesoch

vydáva

v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch z dôvodu výskytu a možného ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“) u diviačej zveri

zákaz využívania lesov verejnosťou, v čase od 18.06.2024 do odvolania

 

- v katastrálnych územiach Obce Pukanec (Poľovný revír Lespol Pukanec a Teplá voda Pukanec)

- v katastrálnych územiach Obce Uhliská (Poľovný revír Zlatá laň Uhliská)

- v katastrálnych územiach Obce Bohunice (Poľovný revír Bohunice a Roháč Jabloňovce)

- v katastrálnych územiach Obce Jabloňovce (Poľovný revír Roháč Jabloňovce)

- v katastrálnych územiach Obce Devičany (Poľovný revír PD Bátovce 1)

- v katastrálnych územiach Obce Nová Dedina (Poľovný revír Stará hora Nová Dedina)

- v katastrálnych územiach Obce Čajkov (Poľovný revír Deberča Čajkov)

- v katastrálnych územiach Obce Rybník (Poľovný revír Rybník)

- v katastrálnych územiach Obce Podlužany (Poľovný revír Stará hora Nová Dedina)

- v katastrálnych územiach Obce Hronské Kosihy (Poľovný revír Stará hora Nová Dedina)

 

Mapy poľovných revírov sú voľne prístupné na stránke Informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva (https://gis.nlcsk.org/islhp/).

OU-LV-PLO2 žiada obecné úrady, aby zabezpečili zverejnenie tohto zákazu na webovom sídle obce, rovnako tak na úradnej tabuli obecných úradov a opakovane formou verejného rozhlasu.

Tento zákaz sa nevzťahuje na:

- obhospodarovateľov lesných pozemkov,

- užívateľov poľovných revírov,

- členov lesnej stráže, členov poľovnej stráže, členov stráže prírody, členov rybárskej stráže

- štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy,

- záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky.

 

Odôvodnenie

Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť. Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. OU-LV-PLO2 v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona vydal tento zákaz, nakoľko veterinárna situácia v daných lokalitách je kritická a je potrebné zamedziť šíreniu a prenosu uvedenej nebezpečnej nákazy. Z dôvodu nepriaznivej veterinárnej situácie a možného ďalšieho šírenia nákazlivej choroby Afrického moru ošípaných, je OU-LV-PLO2 toho názoru, že voľnočasové turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť pred rizikami vzniku hospodárskych a enviromentálnych škôd.

 

Poučenie

Podľa § 30 ods. 4 Zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného hospodárstva a je zaň možno uložiť pokutu do 3 320 eur. Po zlepšení situácie OU-LV-PLO2 uvedený zákaz odvolá.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Okresný úrad Levice - Zákaz využívnia lesov verejnosťou Veľkosť: 879.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2024