Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako vybaviť

Spoločný obecný úrad

Hotel Atóm

Ul. sv. Michala č. 4

934 01 Levice

 

Úradné hodiny:

Pondelok   08.00 - 11.30,   12.30 - 15.30 h

Utorok        08.00 - 11.30,   12.30 - 15.30 h

Streda        08.00 - 11.30,   12.30 - 16.30 h

Štvrtok      nie sú úradné hodiny pre verejnosť

Piatok       08.00 - 11.30 h

 

Pracovníci

PREDNOSTA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

Ing. Žaneta Vargová

t. č. 036/6306 870

mail: prednosta@socu-levice.dcom.sk

 

STAVEBNÁ SPRÁVA

Ing. Vladislav Kupča - ref. stavebnej správy

t. č. 036/6348 378

mail: kupca.stav@mail.t-com.sk

 

Ing. Klaudia Gálová - ref. stavebnej správy

t. č.: 036/6348 362

mail: klaudia.galova@socu-levice.dcom.sk

 

Bc. Dana Píšová - ref. stavebnej správy

t. č. 036/6348 378

mail: dana.pisova@socu-levice.dcom.sk

 

Jolana Nékyová - admin. pracovník stavebnej správy

mail: jolana.nekyova@socu-levice.dcom.sk

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Anna Mikulecová - ref. opatrovateľskej služby - sociálny pracovník

t.č. 036/6306 871

mail: anna.mikulecova@socu-levice.dcom.sk

 

Stavebná správa a špecializovaná stavebná správa

1. Žiadosť o stavebné povolenie

- príslušným stavebným úradom je obec, v ktorej sa stavba nachádza

Potrebujete:

 - 1 x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)

- 1 x snímka z katastrálnej mapy

-  2 x projektovú dokumentáciu stavby, vypracovaná oprávnenou osobou s príslušným odborným vzdelaním (v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

- súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

- vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

- doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce

-  záväzné stanovisko cestného správneho orgánu k napojeniu na cestnú komunikáciu

-  súhlas s umiestnením zdroja znečisťovania ovzdušia (ak je potrebný)

-  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (okrem iného napr. OÚ-OSŽP, Ministerstvo obrany SR, Technická inšpekcie, ORHaZZ, Pamiatkového úradu, správcov inžinierskych sietí – Západoslovenská energetika, a.s., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s.., ÚPC Slovensko, s.r.o., Orange, SI Teplo, s.r.o. a pod.) k polohe prípojky, jej križovaniu, pripojeniu a odberu, vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

- fotokópiu rozhodnutia o umiestnení stavby (ak bolo vydané)

 

2. Žiadosť o kolaudáciu stavby

Potrebujete:

- fotokópia stavebného povolenia

- geometrický plán (tento doklad sa nepripojí, ak nedochádza ku zmene pôdorysného ohraničenia stavby) -resp. snímka z katastrálnej mapy v prípade, ak bol už geometrický plán zavkladovaný)

- energetický certifikát stavby (pre novú budovu a významne obnovovanú existujúcu budovu)

- súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia

 - súhlas orgánu odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi počas výstavby

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (revízna správa elektrickej prípojky a elektroinštalácie, revízna správa plynovej prípojky a plynoinštalácie a pod.)

- osvedčenie o stave komínového telesa

- atest vodotesnosti žumpy

- tabuľka „Stavba povolená“

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov

- ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - regionálneho hygienika, stanovisko OR požiarneho a záchranného zboru, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce na úseku ochrany prírody, ovzdušia (malý zdroj znečisťovania ovzdušia resp. stredný a veľký pre fyzické osoby na podnikanie a právnické osoby), odpadov, vody, dopravy a pod..

 

3. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Potrebujete:

Pri jednoduchých stavbách:

- 1x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)          

- 2x snímka z katastrálnej mapy

- situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovanej stavby, jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb s výškovým vyznačením a rozvinutým pohľadom, inžinierskych sietí, prípadne zadanie stavby po dožiadaní stavebného úradu

- vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení (od správcov inžinierskych sietí - Západoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s., ÚPC Slovensko, s.r.o. a pod.), vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

-  súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

-  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (vyplývajúce z osobitných predpisov)

- súhlas na vyňatie - resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

- doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce

- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie

   

Pri iných stavbách:

- 1x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)          

- 2x snímka z katastrálnej mapy

- situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovanej stavby, jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb s výškovým vyznačením a rozvinutým pohľadom, inžinierskych sietí, prípadne zadanie stavby po dožiadaní stavebného úradu - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

- projektová  dokumentácia   pre  územné  konanie (vypracovaná   oprávnenou  osobou) - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

- súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

- vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení (od správcov inžinierskych sietí - Západoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s., ÚPC Slovensko, s.r.o. a pod.), vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

 - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (vyplývajúce z osobitných predpisov)

- súhlas na vyňatie - resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

- doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou

- údaje o prevádzke, prípadne výrobe, vrátane technických parametrov, navrhovaných technológií a zariadení

- vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie, vrátane návrhu opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov

- nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu  odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na existujúce technické vybavenie územia

- dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia

- ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácií o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území

- rozsah usporiadania staveniska (vrátane zariadenia staveniska)

- návrh zazelenenia nezastavaných plôch

- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané

- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s   odpadom z demolácie

 

4. Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Potrebujete:

- doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (list vlastníctva, nájomná zmluva) a snímku z katastrálnej mapy;

- situácia umiestnenia stavby v M=1:200 so zakreslením susedných stavieb a inžinierskych sietí. Vyznačiť všetky parcelné čísla zakreslených pozemkov a mená ich vlastníkov, vzdialenosti medzi stavbami, hranice pozemkov, komunikácie a výškové osadenie stavby - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach;

- zjednodušená projektová dokumentácia - pôvodný stav, nový stav, technická správa - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach;

- doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania, pokiaľ sa vopred o stavbe viedli a ktorých sa zmena spôsobu užívania svojou povahou dotýka;

- ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - regionálneho hygienika, stanovisko OR požiarneho a záchranného zboru, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal;

 

5. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Potrebujete:

- doklady preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva)

- snímka z katastrálnej mapy

- zjednodušená projektová dokumentácia - náčrt stavby (v prípade odstránenia časti stavby)

- prehlásenie stavebného dozora, v prípade odstraňovania stavby svojpomocou

- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie

 

6. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Potrebujete:

- doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k stavbe,

- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu, alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,

- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.

 

7. Ohlásenie drobnej stavby

Potrebujete:

-  doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva, nájomná    zmluva)  

 - snímka z katastrálnej mapy

- jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

- jednoduchý technický opis stavby

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti pri stavbách, ktoré sú kultúrnou pamiatkou

 

Posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu:

Príslušnou obcou na podaie žiadosti je obec, v ktorej má občan trvalý pobyt. 

K žiadosti je potrebné predložiť:

- aktuálny dôchodok /sociálna poisťovňa/,

- kópie lekárskych správ /pol roka staré/,

- lekársky nález vyplní všeobecný lekár,

- POTVRDENIE vyplní Úrad práce, III. poschodie