Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Národnej rady SR 2023

Výsledky Volieb do NR SR 2023

Výsledky hlasovania nájdete na stránke https://www.volbysr.sk/sk/vysledky_hlasovania_strany.html . Zápisnicu z volieb nájdete v prílohe.

 

 

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Starosta obce Jabloňovce oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

obecjablonovce@gmail.com 

                                                                                                                                                                                 

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK

 

Na základe schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb oznamujeme e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obecjablonovce@gmail.com .

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Oznámenie

 

 

Starosta obce Jabloňovce Jaroslav Bielik vymenoval za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie zamestnankyňu obce Luciu Tisovskú:

 

tel. kontakt: 036/634 81 21, 0911 865 617,

e-mail: urad@obecjablonovce.sk, obecjablonovce@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY  DO NR SR /30.09.2023/

 

Počet volebných okrskov : 1

Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je:

Zasadačka Obecného úradu Jabloňovce č. 73, 935 06 Jabloňovce

 

 

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o n a j ú

v sobotu 30. septembra 2023 a

u r č u j e m
1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou
a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
8. septembra 2023,
3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do
21. augusta 2023.

Boris Kollár v. r.

                                                                                                                                                                                                                                         

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča


I
Dátum a čas konania volieb


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.


II
Právo voliť


Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.


Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


III
Právo byť volený


Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


IV
Spôsob voľby


Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.


V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz


VI

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta


***


Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


www.minv.sk/?volby-nrsr

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2023_204 Veľkosť: 187 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2023
Informácia pre voličov Veľkosť: 224 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2023
Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do NR SR 30.9.2023 Veľkosť: 94.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2023
Určenie osoby zodpovednej za organ. a technickú prípravu volieb NR SR 2023 Veľkosť: 70.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2023
Zápisnica z volieb do NR SR 2023 Veľkosť: 230.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.10.2023