Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie Regionálnej veterinárnej správy Levice

SÚBOR
Dátum: 14.03.2024
Autor: Obec Jabloňovce
Oznámenie  Regionálnej veterinárnej správy Levice

Opatrenie proti šíreniu afrického moru

O P A T R E N I A


Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice (ďalej len „RVPS Levice“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“)


nariaďuje


pre obyvateľov obcí: Pukanec, Uhliská, Bohunice, Jabloňovce, Devičany a Nová Dedina
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“) v populácii diviačej zveri v katastrálnych územiach vymenovaných obcí, ktoré sú zaradené v zmysle Prílohy I Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/594 EÚ zo 16.03.2023, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 2021/605.
do infikovanej oblasti AMO (reštrikčné pásmo II, ďalej len Part II),
nasledovné opatrenia:

1. prísny zákaz vstupu do poľovných revírov v daných katastrálnych územiach všetkým nepovolaným osobám
2. dodržiavanie už nariadených opatrení pre chovateľov ošípaných.


O d ô v o d n e n i e


Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu.
Africký mor ošípaných bol potvrdený u diviačej zveri v okrese Levice, kataster Pukanec, CP 10881 zo dňa 12.03.2024 ŠVÚ Zvolen, na základe čoho bolo územie poľovného revíru Teplá voda Pukanec zaradené do infikovanej oblasti AMO s epizootickým priebehom. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných.
Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti týchto opatrení.

P o u č e n i e


Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Voči nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia. Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Opatrenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice Veľkosť: 739 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2024